జిల్లాలో గ్రావెల్ మాఫియా రెచ్చిపోతున్నరు అనడానికి, ఈ ద్రోన్ …