විස දුමාරයෙන් වැසී ගිය සුන්දර අපේ ගම අකුරැස්ස.කුරුලු ඇසින් නරබන්න.