හායි යාලුවනේ , මේ තියෙන්නේ යාලුවනේ මගෙ අලුත් චැනල් එකේ (Laka Art) ලිනික් …