రైలు ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతంలో డ్రోన్ దృశ్యాలు ఆ ప్రమాద తీవ్రతను …