ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಡ್ರೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಾಗ…