ఉక్రెయిన్ లోని బఖ్ముత్ నగరం మరుభూమిని తలపిస్తోంది. ఎటూ చూసిన …