හොරෙන් දානවද 😝 කියලා දානවද 😁How to fly drone in srilanka

https://youtube.com/watch?v=Qo6eBpVBNY8ලංකාවේ Drone Fly කරත්දි දැනගත යුතු නීති, ඒ වගේම අලුත්වන Regulation සහා දැනට තිබෙන ප්‍රශ්න. එකී මෙකී නොකී ඔක්කොටම👌 Drone වලට අන්තිම අවසරය දෙන CAA එකෙන්✈️ ඩ්‍රෝනා ප්‍රශ්න කරයි…😋 මෙම වැඩසටහන කොටස් තුනකින් සමන්විත වන අතර මේ එහි...

Wow! $30 4K Drone – S96

https://youtube.com/watch?v=-P-sV8jbOckNow if you buy a camera drone for $30 you can’t expect it to be as good as a $1000 drone. But, if all you have is $30, then this is the BEST drone you can buy. USE THIS DISCOUNT CODE AT CHECKOUT TO SAVE $$: BG66392a -Drone...
Available for Amazon Prime